د کریپټو کرنسی تحلیلونه او وړاندوینېراتلونکي اقتصادي پیښې د جنوري 2 2024

راتلونکي اقتصادي پیښې د جنوري 2 2024

وخت(GMT+0/UTC+0)د بهرنیو چارواهمیتدکمپاینونووړاندوینهمخکینی
01:45د2 ټکيد Caixin تولید PMI (دسمبر)50.450.7
09:00🇪🇺2 ټکيد HCOB یوروزون تولید PMI (دسمبر)44.244.2
14:45؟؟؟؟؟؟؟؟3 ټکيد S&P ګلوبل د متحده ایالاتو تولید PMI (دسمبر)48.248.2
18:00؟؟؟؟؟؟؟؟2 ټکياتلانتا فیډ GDPNow (Q4)  ۸۵٪۸۵٪

مونږ سره یو ځای شه

12,746مينه والپه شان
1,625پيروانتعقیب کړئ
5,652پيروانتعقیب کړئ
2,178پيروانتعقیب کړئ
- اعلان -