د کریپټو کرنسی تحلیلونه او وړاندوینېراتلونکی اقتصادي پیښې د دسمبر 18 2023

راتلونکی اقتصادي پیښې د دسمبر 18 2023

وخت(GMT+0/UTC+0)د بهرنیو چارواهمیتدکمپاینونووړاندوینهمخکینی
13:30🇪🇺2 ټکيد ECB شنابیل خبرې کوي  ------
15:00🇪🇺2 ټکيد ECB لین خبرې کوي------

مونږ سره یو ځای شه

12,746مينه والپه شان
1,625پيروانتعقیب کړئ
5,652پيروانتعقیب کړئ
2,178پيروانتعقیب کړئ
- اعلان -