ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖ਼ਬਰਾਂਬਿਟਕੋਇਨ ਗਰੁੱਪ ਬਾਫਿਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਬਿਟਕੋਇਨ ਗਰੁੱਪ ਬਾਫਿਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਜਰਮਨੀ ਦੀ Bitcoin Group is facing increased oversight from the financial regulator BaFin, which has identified significant weaknesses in its subsidiary Futurum Bank’s measures for anti-money laundering and counter-terrorism financing. This action highlights the growing emphasis on regulatory compliance in the cryptocurrency industry, particularly concerning financial crimes.

In response to the regulator’s findings, Bitcoin Group has recognized the importance of these concerns and has committed to resolving them. The company has stated that there are currently no signs of violations in its anti-money laundering or counter-terrorism financing practices. However, this does not completely alleviate the gravity of BaFin’s observations.

BaFin’s criticism focuses on substantial deficiencies in Futurum Bank’s internal controls, including security protocols, due diligence processes, and procedures for reporting suspicious activities. These issues suggest deeper systemic problems in the bank’s capability to detect and prevent financial crimes.

Marco Bodewein, CEO of Bitcoin Group, has taken a proactive stance in addressing these shortcomings, noting that the company’s rapid expansion might have outpaced the development of its internal processes.

ਸਰੋਤ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

- ਵਿਗਿਆਪਨ -